Català | Español | English


Serveis - Servei Econòmic Municipal

Servei Econòmic Municipal (SEM)

El Servei Econòmic Municipal (SEM) de TRACIS ofereix als ajuntaments un conjunt d’eines de diagnòstic, anàlisi i recomanacions sobre la situació econòmica i financera municipal mitjançant l’estudi dels indicadors pressupostaris locals més significatius.

Les administracions locals s’enfronten a reptes importants en el context actual de reducció d’ingressos i de resistència a la baixa de les despeses.

En el curt termini, els ajuntaments han de dissenyar les polítiques tributàries adequades per assolir el nivell òptim d’ingressos propis, així com establir les prioritats en les polítiques de distribució de la despesa considerant l’evolució prevista dels ingressos i el nivell de pressió fiscal suportada pels habitants del municipi.

En el mitjà i llarg termini, els ajuntaments han de treballar per garantir la solvència economicofinancera del municipi, per a la qual cosa caldrà:

  • Identificar les tendències que es desprenen de la situació pressupostària actual.
  • Dissenyar les actuacions a dur a terme per garantir la sostenibilitat econòmica i financera del municipi.

TRACIS vol ajudar els ajuntaments a enfrontar amb èxit els reptes anteriors mitjançant una sèrie d’eines auxiliars de la gestió econòmica i financera del municipi.